Primer estudi de la fertilitat masculina a la província de Barcelona

El semen dels barcelonins, entre els pitjors del món:

  • La qualitat del semen augmenta amb les ejaculacions.
  • El tabac i les drogues aparentment no comporten pitjor qualitat del semen.
  • L’estrès redueix el número d’espermatozous.

Es dubta de la influència dels hàbit de vida tradicionals associats l’esterilitat.

Només el 34, 4 % dels barcelonins presenta un semen considerat ‘normal’ per la OMS, segons un estudi de qualitat de semen realitzat per l’Institut Marquès a Barcelona, que indica que el 65,6% dels homes d’aquesta província no  compleixen els criteris de normalitat de la OMS pel que fa al número o la mobilitat dels espermatozous, mentre que en el cas dels corunyesos, un 59 % presenta un semen considerat normal per la OMS.

Es tracta de l’estudi més complert sobre la qualitat del semen realitzat entre la població general, elaboratdurant els últims dotze mesos pels membres del Servei d’Esterilitat de l’Institut Marquès, sota els auspicis de l’Associació Espanyola d’Andrologia, la Societat Espanyola de Fertilitat i l’Associació d’Ajuda a la Fertilitat General.

L’estudi s’ha realitzat a partir de 1005 mostres de semen d’homes amb edats compreses entre els 18 i els 65 anys, que han permès manipular 105.525 dades d’interès mèdic i sociològic. L’objectiu era analitzar les característiques del semen dels homes espanyols a partir de les poblacions de Barcelona i La Corunya, comparar els resultats amb els d’altres països i altres províncies i intentar establir la implicació mediambiental i d’hàbits de vida.  

Principals conclusions de l’estudi

Barcelona, 20 de març del 2004

Només el 34, 4 % dels barcelonins presenta un semen considerat ‘normal’ per la OMS, segons un estudi de qualitat de semen realitzat per l’Institut Marquès a Barcelona, que indica que el 65,6% dels homes d’aquesta província no  compleixen els criteris de normalitat de la OMS pel que fa al número o la mobilitat dels espermatozous, mentre que en el cas dels corunyesos, un 59 % presenta un semen considerat normal per la OMS.

Es tracta de l’estudi més complert sobre la qualitat del semen realitzat entre la població general, elaboratdurant els últims dotze mesos pels membres del Servei d’Esterilitat de l’Institut Marquès, sota els auspicis de l’Associació Espanyola d’Andrologia, la Societat Espanyola de Fertilitat i l’Associació d’Ajuda a la Fertilitat General.

L’estudi s’ha realitzat a partir de 1005 mostres de semen d’homes amb edats compreses entre els 18 i els 65 anys, que han permès manipular 105.525 dades d’interès mèdic i sociològic. L’objectiu era analitzar les característiques del semen dels homes espanyols a partir de les poblacions de Barcelona i La Corunya, comparar els resultats amb els d’altres països i altres províncies i intentar establir la implicació mediambiental i d’hàbits de vida.  

Només el 34, 4% dels barcelonins tenen un semen considerat ‘normal’ per la OMS

El 65,6% dels homes no compleixen els criteris de normalitat de la OMS pel que fa al número i mobilitat dels espermatozous. Això no vol dir de cap manera que siguin estèrils, però si podem parlar d’una “subfertilitat” generalitzada en la població analitzada. Podria traduir-se en que la seva parella trigarà més temps en quedar-se embarassada o que una proporció cada vegada major d’homes necessitarà ajuda mèdica per tenir fills. S’ha de recordar que en aquestes xifres no es troben inclosos aquells homes que van declara estar buscant un embaràs, que van quedar exclosos de la mostra per evitar que l’estudi quedés alterat. Presenten oligozooespermia(baixa concentració d’espermatozous mòbils, inferior al 50%) el 62,3 % dels homes.

L’edat de l’home no afecta a la qualitat del seu semen

Els homes que busquen un embaràs ejaculen menys

El sentiment d’obligació bloqueja el desig masculí i la dona orienta les relacions sexuals quasi exclusivament en els dies fèrtils.

Com més ejaculacions, millor qualitat de semen

La qualitat del semen és significativament millor en els homes amb més ejaculacions i millora proporcionalment a una major freqüència. És un bon estímul per la formació d’espermatozous en els testicles o “!espermatogènesis”: Quantes més millor.

Els problemes de descens testicular afecten a la fertilitat.

L’alteració testicular trobada més freqüentment entre els voluntaris és l’anomalia en el descens testicular o criptoquídia(testicles sensebaixar a les bosses escrotals) que presenten el 10,01%dels voluntaris i que comporta pitjor fertilitat.

El consum moderat d’alcohol no afecta la qualitat del semen, peròel seu consum elevatel perjudica.

El consum elevat i habitual d’alcohol (més de 3 copes de licors/dia) redueix la concentració i la mobilitat dels espermatozous.

Els fumadors no presenten pitjor semen que els no fumadors
El 24% dels enquestats es van declarar fumadors i d’ells, la tercera part va reconèixer fumar més de 10 cigarretes al dia. No obstant, a l’avaluar els seminogrames es va veure que els fumadors no van presentar cap diferència en comparació als no fumadors.

Tot i això, al marge d’aquests resultats s’ha de destacar que existeixen diversos treballs científics (Zitzmann y cols.) que demostren que algunes substàncies que conté el tabac, (com el benzopirè, la cotidinai els pesticides amb els que fumiguen les fulles de les plantes) redueixen la fertilitat.

El consum de drogues no comporta aparentment pitjor qualitat del semen
El 12,5% de los voluntaris van declarar consumir habitualment drogues, un 1% cocaïna i els altres cànnabis. Aquesta dada, que no deixa de ser sorprenent, s’explica perquè aquetses drogues indueixen una activació de la funció espermàtica i dels espermatozous, tot i que en l’última instància redueixen la seva capacitat de fecundació, ja que els espermatozous, en el seu camí cap a l’òvul, esgoten la seva energia i, per tant, la seva capacitat de fecundació disminueix. A més a  més, s’ha de tenir en compte que aquest col·lectiu presenta un major nombre d’ejaculacions, amb una mitja setmanal de 4,1 davant dels que no es droguen, i que la ejaculació és un important estímul per la formació d’espermatozous.

Treballar en contacte amb tòxics redueix el número de espermatozous
El 8, 8 % dels homes estudiats van declarar treballar en contacte amb productes o substàncies tòxiques entre els que figuren, com a més freqüents, els dissolvents orgànics fenols, insecticides tints, etc.

Resultats del seminograma mig i comparació segons criteris OMS

Treballar en contacte amb tòxics redueix el número d’espermatozous.

Resultados del estudio de Barcelona

Valores normales según la OMS

Volumen del eyaculado: 3,63 ml. De 2 a 6 ml.
Concentración 59,35 millones de espermatozoides/ml a partir de 20 mill/ml
Número total espermatozoides en eyaculado:
206,84 millones
a partir de 40 mill/ml
Porcentaje de espermatozoides móviles: 41,72 % a partir de 50%
Porcentaje de espermatozoides tipo ‘a’
(con movilidad rápida, progresiva y lineal): 14,45 %
a partir de 25%
Porcentaje de espermatozoides con morfología
(aspecto) Normal): 13,89 %
a partir de 14%

Comparació amb altres províncies espanyoles

PROVINCIA


Mostres
Volum
ejaculat
Concentració
espermatozous
milions/ml
Proporció
espermatozous
mòbils
Proporció
esperma-tozous
bona mobilitat
Nº total esperma-tozous
bona mobilitat
en
ejaculació

LA CORUNYA

279 3,4 ml 91,7 mill/ml 53,20 % 28,70 %

89,4 mill

BARCELONA

1005 3,6 ml 59,3 mill/ml 41,70 % 14,40 %

31,1 mill

TARRAGONA

405 3,6 ml 65,9 mill/ml 40,20 % 6,80 %

16,1 mill

VALLÈS 105 3,5 ml 74,8 mill/ml 45,70 % 18,50 %

48,4 mill

Les variacions geogràfiques en la qualitat del semen en homes amb hàbits de vida similars (nivell socioeconòmicssemblants, mateixa raça, etc.) podrien ser degut a diferències en la exposició ambiental, alimentària i ocupacional a productes químics tòxics. Concretament, una de las possibles causes de la disminució de la fertilitat masculina podria ser l’exposició a productes químics ambientals que actuen com a ‘disruptors osteogènics’, un tema encara poc estudiat pel que fa a les seves repercussions en la fertilitat humana i que sense cap dubte mereixeria un esforç d’investigació prou capaç d’aclarir i mesurar les seves conseqüències.