La vasectomia

En què consisteix la vasectomia?

La vasectomia és un mètode d’esterilització pel qual han optat més del 10% d’homes al món. Cada any augmenta la seva demanda, sobretot als països desenvolupats, perquè és un dels mètodes contraceptius més segurs i més senzills de dur a terme. Es tracta d’una intervenció quirúrgica menor, de tipus ambulatori. S’infiltra l’escrot amb anestèsia local, i a través d’una petita incisió a la pell es localitzen i tallen els conductes deferents (els que transporten els espermatozous del testicle a l’exterior). Així s’interromp la ruta que segueixen els espermatozous des dels testicles fins el penis.

Quan està indicada la vasectomia?

En general és una tècnica que sol·liciten les parelles estables que han optat per no tenir més descendència, però hi ha d’altres indicacions, com malalties de la dona que contraindiquen la gestació, risc de transmissió d’alguna malaltia, impossibilitat d’utilitzar mètodes contraceptius reversibles per intolerància o edat avançada de la dona. En qualsevol cas la parella ha d’estar convençuda que no vol més embarassos.

Què passa després de la vasectomia?

  • El semen ja no conté espermatozous i per tant serà menys espès.
  • La quantitat de semen serà pràcticament la mateixa, ja que la major part del líquid seminal es produeix a les vesícules seminals i a la pròstata, que no queden afectades per la cirurgia.
  • El desig sexual, l’erecció, la sensació d’orgasme i el plaer no varien perquè l’hormona masculina (la testosterona) se segueix produint al testicle.
  • El testicle segueix generant espermatozous, que queden bloquejats al punt del conducte deferent on s’ha realitzat la vasectomia. A la llarga aquests espermatozous moren i són reabsorbuts.
  • Donat que els testicles no deixen de produir espermatozous, si en un futur es vol recuperar la fertilitat es poden aplicar tècniques de microcirurgia per tornar a unir els extrems de cada un dels dos conductes deferents. En el 70-80% de casos i en funció del temps passat entre la vasectomia i la microcirurgia és possible obtenir espermatozous al semen.
  • La vasectomia no predisposa a cap malaltia. Alguns estudis aïllats l’han associat a càncer de testicle i de pròstata. Tanmateix, d’altres demostren que no hi ha cap associació entre la vasectomia i aquests càncers.

Hi ha una sola tècnica quirúrgica per la vasectomia?

No, hi ha diferents mètodes. Cada cirurgià utilitza la tècnica amb la que és més destre.

Què és la vasectomia sense bisturí?

És un mètode creat l’any 1974 per Li a Xina, i introduït als Estats Units l’any 1985. Permet prescindir del bisturí gràcies a un instrumental específic com la pinça de clamp i la pinça corba de puntes agudes. Els estudis realitzats comparant aquesta tècnica amb la vasectomia convencional han demostrat que comporta menys hematomes, infecció i dolor, així com una reducció de la durada de la cirurgia i una cicatriu menor. Aquests avantatges fan que sigui la tècnica més utilitzada, i és la que fem a la majoria de casos a l’Institut Marquès.

És reversible la vasectomia?

Tot i que la vasectomia s’ha de plantejar com un mètode d’esterilització i no com un mètode de contracepció reversible, hi ha procediments per revertir-la. La vasovasostomia o reversió de la vasectomia és la tècnica quirúrgica que permetria recanalitzar els conductes deferents i recuperar la fertilitat. La taxa d’èxit d’aquesta tècnica depèn de factors com el temps passat des de la vasectomia, la tècnica de la vasectomia i la tècnica de reversió utilitzada. Les probabilitats d’èxit són inversament proporcionals al temps que ha passat des de la vasectomia.

Pot tenir fills un home que s’ha fet la vasectomia?

Un home vasectomitzat pot recuperar la paternitat biològica, ja sigui perquè abans de la vasectomia va congelar espermatozous que es poden utilitzar en tècniques de reproducció assistida, o bé a través d’una intervenció quirúrgica de reversió de la vasectomia o ‘vasovasostomia’. En els casos en els quals no hi hagi espermatozous congelats, o si la reversió de la vasectomia fracassa, és possible extreure espermatozous del testicle mitjançant una punció percutània o una biòpsia testicular. Aquests espermatozous es poden utilitzar en un cicle de Fecundació In Vitro.