La citologia de mama

La citologia mamària és l’estudi citològic del material obtingut de la mama per punció i aspiració amb agulla fina. Aquesta punció es realitza sota control ecogràfic o radiològic, per assegurar-nos de la zona que estem estudiant, sigui o no palpable la lesió. El material que s’obté s’extén sobre un portaobjectes, es tenyeix, i després es pot observar al microscopi.

És possible diferenciar la patologia benigna de la maligna?

L’estudi de les cèl·lules en el cas d’un tumor mamari ens permet diferenciar quatre grans grups:

  • Citologia benigna o negativa per cèl·lules tumorals
  • Citologia maligna o positiva per cèl·lules tumorals
  • Citologia sospitosa
  • Citologia no valorable

En els dos primers casos el diagnòstic citològic és definitiu i pot ser suficient per determinar la cirurgia. Per exemple, el sol fet d’obtenir líquid al puncionar un tumor mamari ens confirma immediatament el diagnòstic de quist, abans fins i tot de l’estudi citològic. En els dos últims casos, però, caldrà precisar el diagnòstic.