El resultat de la citologia

Què és un patró tròfic?

Durant les diferents etapes de la vida de les dones (pubertat, període fèrtil, premenopausa i menopausa), i molt lligat als canvis hormonals, el cèrvix, junt amb d’altres òrgans, presenta canvis a la morfologia de les seves cèl·lules. Aquests canvis els podem “mesurar” quan visualitzem la descamació de les cèl·lules. En el gruix de l’epiteli, a la capa més interna, les cèl·lules presentaran una maduració progressiva des de la base fins la superfície, i una posterior descamació. El terme “trofisme” ens serveix per valorar aquesta maduració cèl·lular . Així doncs, una dona amb cicles hormonals actius tindrà en principi una bona maduració cèl·lular, i per tant a la citologia veurem cèl·lules corresponents a les capes superficials de l’epiteli, i qualificarem la citologia de “patró tròfic”.

Què significa patró atròfic?

D’altra banda, el cèrvix de la dona menopàusica no està sotmès a estímuls hormonals. Per tant, les seves cèl·lules deixen de madurar, i totes les capes de l’epiteli tenen un aspecte similar. Així doncs, les cèl·lules que trobem a la descamació i que veiem a l’extensió corresponen a cèl·lules de les capes profundes o basals, i el seu patró citològic l’anomenarem “atròfic”.
Per tant, és normal veure patrons diferents en la citologia d’una dona de 20 o de 60 anys en relació amb el seu estat hormonal, sense que això tingui cap significat patològic.

Què són els bacils de Döderlein?

Són la flora bacteriana autòctona de la vagina. És a dir, bacteris no patògens, que contribueixen a mantenir el medi àcid propi de la vagina, sense produir patologia.

És normal tenir una inflamació lleu o moderada?

És molt freqüent trobar un cert grau d’inflamació a la citologia, que molts cops es considerarà normal. Tot i així, sempre ha de ser el ginecòleg qui decideixi si prescriure o no tractament, tenint en compte d’altres factors com la presència de microorganismes que puguin causar una infecció.

Què significa inflamació moderada?

El citòleg valorarà la inflamació segons la quantitat de leucòcits polinuclears que trobi a l’extensió. Tot i així, aquest nombre no es correlaciona directament amb la necessitat de tractament, i per tant serà el ginecòleg qui decideixi què és millor fer.

Què és la metaplàsia?

Metaplàsia significa canvi o transformació. El coll uterí o cèrvix està recobert per dos tipus diferents d’epiteli: l’endocèrvix, que és la zona més profunda, està recobert per un epiteli glandular, i es considera un epiteli delicat i més protegit; l’exocèrvix, d’altra banda, és un epiteli pla estratificat molt més resistent. Amb el pas del temps, els parts i d’altres agents agressors, la mucosa endocervical o epiteli glandular va quedant exposada a l’exterior i per tal de protegir-se intentarà transformar-se en un epiteli escatós com l’epiteli exocervical, més resistent. És a dir, sofrirà una metaplàsia escatosa.

Què és la displàsia?

El terme displàsia fa referència als canvis degeneratius o patològics que s’observen a les cèl·lules en la seva transformació cap a cèl·lules neoplàstiques o tumorals. És per aquest motiu que és tan important detectar precoçment aquests canvis, i poder així tractar les lesions abans que siguin neoplàsies.

Per valorar el grau de transformació o atípia de les cèl·lules s’han utilitzat diferents termes i classificacions:
DISPLÀSIA: es classifica de lleu, moderada o greu segons la severitat.
CIN: s’utilitza les sigles en anglès de Neoplàsia Cervical Intraepitelial, i fa referència a les alteracions cèl·lulars que estan limitades al gruix de l’epiteli i que de moment no tenen capacitat d’estendre’s. Es classifica amb CIN I, CIN II i CIN III, i es correspòn aproximadament amb els tres graus de displàsia.

En darrer lloc, a la classificació més actual s’anomenen Lesió Intraepitelial Escatosa de grau baix (Low grade SIL), que seria l’equivalent a CIN I o displàsia lleu; i Lesió Intraepitelial Escatosa de grau alt (High grade SIL), que inclouria la displàsia moderada i/o greu, i CIN II i III.

Què és l’atípia?

Atípia significa fora de la normalitat. Fa referència als canvis patològics que pateix la cèl·lula, i que podrem detectar sota el microscopi. Exemples d’atípia serien un augment de la mida del nucli i alteracions en la distribució de la cromatina, entre d’altres.

¿Qué quiere decir ASCUS?

El término proviene del inglés (Atypical Squasmous Cells of Undetermined Significance) y significa cambios en las células escamosas que no pueden ser específicamente clasificados. Generalmente son cambios benignos, pero las pacientes a las que se diagnostica ASCUS requieren un control más estricto, habitualmente a los 6 meses o realizar algún tipo de prueba complementaria como la colposcopia, que ya realizamos de rutina, y el tipaje del HPV.