Cirurgia del càncer de mama

Què és la mastectomia?

És l’exèresi quirúrgica de tota la glàndula mamària amb part de la pell, l’arèola i el mugró. Només es porta a terme quan és absolutament necessari per la curació. En molts casos n’hi ha prou amb l’extirpació de l’àrea mamària afectada pel tumor. És un tipus d’intervenció que suposa una mutilació, i és especialment difícil a nivell emocional. La mastectomia demana suport psicològic per part de l’equip mèdic, de la família, i en molts casos d’especialistes en psicologia clínica.

Cal fer sempre una mastectomia?

No, depenent de les característiques del tumor i de la mama de la pacient es pot realitzar un tractament conservador. Aquest tractament conservador (tumorectomia, segmentectomia o quadrantectomia) consisteix en l’exèresi del tumor i teixits adjacents de la glàndula mamària però conservant al màxim l’estructura del pit, sempre i quan això no comporti un risc augmentat per la pacient.

Quan es fa un tractament conservador en la majoria dels casos s’ha d’administrar posteriorment radioteràpia sobre el pit operat per destruir les cèl·lules canceroses que encara hi pogués haver.

Què són els ganglis limfàtics i la limfadenectomia?

El sistema limfàtic està format per conductes similars als vasos sanguinis, que fan possible que nutrients i defenses arribin a diferents parts del cos. Aquests conductes limfàtics van a parar a uns filtres que s’anomenen ganglis limfàtics, que impedeixen el pas d’infeccions o de cèl·lules tumorals. A l’axil·la hi ha ganglis limfàtics que són el primer filtre dels vasos limfàtics de la mama.

La limfadenectomia axil·lar és la resecció de tots els ganglis limfàtics de l’aixella homolateral de la mama que té el tumor, per determinar si les cèl·lules canceroses han entrat al sistema limfàtic.

Cal sempre dur a terme la limfadenectomia axil·lar?

No, quan el diagnòstic del tumor és molt precoç aquest encara es troba limitat a l’interior dels conductes galactòfors de la mama. En aquests casos la limfadenectomia no és necessària.

A més, hi ha una tècnica alternativa a la limfadenectomia, l’estudi del ‘gangli sentinella’. El ‘gangli sentinella’ permet saber si un càncer de mama s’ha estès cap a l’aixella sense haver d’extirpar tots els ganglis.

S’ha de fer rehabilitació després de la mastectomia?

La rehabilitació és una part molt important del tractament del càncer de mama. Ajuda a tornar a la normalitat el més aviat possible, i també impedeix les restriccions de moviment. Aquesta rehabilitació serà diferent per cada dona, segons l’extensió de la malaltia, el tractament rebut, i d’altres factors.

Quines cures s’han de tenir després de la cirurgia mamària?

La limfadenectomia axil·lar determinarà les cures més importants. En aquest cas s’haurà d’evitar aixecar pesos, les extraccions de sang, s’haurà de desinfectar de seguida qualsevol ferida, i s’haurà d’utilitzar repel·lents d’insectes al camp i cremes de sol a l’estiu.

Cal fer seguiment?

Sí, un cop finalitzat el tractament del càncer de mama és important fer seguiments periòdics. El ginecòleg i l’oncòleg han de seguir controlant la pacient. Aquests controls inclouen exploracions del tòrax, l’axil·la i el coll, mamografia, ecografia mamària, anàlisi de sang amb marcadors tumorals, radiografia de tòrax, gammagrafia òssia, i d’altres proves.