Reproducció i VIH: “Valorar cada cas permet minimitzar el risc de transmissió”
(01/12/15)

logo-sida

Els tractaments antiretrovirals moderns per al VIH han canviat el mal pronòstic inicial d’aquesta malaltia, l’han convertit en una patologia crònica i han millorat significativament l’esperança i qualitat de vida dels pacients seropositius. Actualment, la medicina pot oferir a parelles serodiscordants que desitgen tenir descedència tècniques de reproducció assistida amb un risc de transmissió mínim.

El tractament d’aquestes parelles serà diferent si la infecció la té l’home, la dona o tots dos. Abans de qualsevol tractament, és imprescindible tenir un bon control de la malaltia i una valoració per part de l’especialista.

Home seropositiu i dona seronegativa. Donat que el VIH es pot eliminar pel semen és necessari procedir al rentat de la mostra per determinar-ne posteriorment la càrrega viral mitjançant tècniques de PCR (reacció en cadena de la polimerasa). Si la PCR és negativa, la mostra es pot utilizar. La tècnica d’elecció és la fecundació in vitro (FIV), ja que el rentat de la mostra de semen implica una pèrdua important d’espermatozoides, la qual cosa impedeix que la mostra resultant es pugui fer servir en una altra tècnica de reproducció assistida. Tot i que els estudis existents esmenten un risc teòric d’infecció perquè no es pot garantir que la mostra obtinguda quedi totalment neta de partícules virals, fins avui no s’ha publicat a la literatura mèdica cap seroconversió de la dona o de transmissió al fetus.

Dona seropositiva i home seronegatiu. Algunes pacients poden optar per l’autoinseminació, un mètode fàcil i assequible per a totes les parelles i que es pot plantejar quan l’home té una qualitat seminal normal. Si després de 6 mesos no s’ha aconseguit la gestació, és aconsellable recórrer a tècniques de reproducció assistida com la inseminació artificial o la FIV. La tècnica d’elecció dependrà del resultat de l’estudi d’esterilitat de la parella. L’associació de protocols estrictes de teràpia antiretroviral al llarg de la gestació, la cesària electiva i la inhibició de la lactància han permès reduir el risc de transmissió materno-fetal a menys del 2%.

Dona i home seropositius. Aquestes parelles poden tenir relacions sexuals per aconseguir l’embaràs. Però si presenten problemes d’esterilitat poden recórrer a tècniques de reproducció assistida, idealment a FIV. Cal tenir sempre present que és imprescindible reduir el risc de transmissió al fetus i minimitzar el de sobreinfecció per VIH. Cal rentar la mostra de semen i determinar-ne la càrrega viral. Fins i tot amb nivells indetectables de càrrega viral i seguint el tractament antiretroviral, no es podrá descartar del tot el risc d’infecció.

El doctor Ferran Garcia, director del servei d’Andrologia d’Institut Marquès, recorda que actualmente les parelles seropositives tenen al seu abast diverses opcions terapèutiques que els poden ajudar a cumplir el desig de ser pares minimitzant el risc de contagi. La valoració individualitzada per part de l’especialista facilitarà l’assessorament reproductiu més adequat en cada cas.