Primera reunió Nacional d’experts en Reproducció

Els experts creuen convenient establir una quota pel manteniment dels embrions congelats, segons dades d’una enquesta realitzada durant la I Reunió d’experts en Reproducció Assistida celebrada a CIMA.
Les clíniques de reproducció assistida consideren convenient i oportú l’establiment d’una quota anual pel manteniment dels embrions sobrants de tractaments de Fecundació in Vitro que es congelen per futurs intents d’embaràs.

congreso 1

Aquesta és l’opinió unànime de 65 caps de servei de centres públics i privats de tota Espanya, derivada d’una enquesta realitzada durant la I Reunió d’experts en Reproducció Assistida, celebrada els darrers 22 i 23 de setembre a la Clínica CIMA de Barcelona i organitzada per l’Institut Marquès.

Aquesta quota, que pagarien els progenitors i s’aplicaria als embrions emmagatzemats en el futur, seria per cobrir dos aspectes bàsics: en primer lloc les despeses de l’assegurança de responsabilitat civil sobre els embrions emmagatzemats, obligada per la nova Llei de Reproducció Assistida; i en segon lloc pel manteniment tècnic dels embrions. D’altra banda, l’assignació tindria també un paper important perquè suposaria implicar els pares en el destí dels embrions. Segons un 93,85% dels enquestats aquest pagament serviria per confirmar que desitgen seguir mantenint-los, i s’evitaria així l’oblit habitual que es produeix quan ja s’ha aconseguit l’embaràs. Quant a la quantitat a cobrar en concepte de cuota de manteniment els 65 caps de servei consultats consideren que ha de ser de 190 euros (45,15%) o superior (47,65%).

congreso 2
congreso 3

Durant la Reunió es van tractar temes científics i socials relatius a l’especialitat, i dos dels aspectes més controvertits i no autoritzats per Llei de Reproducció Assistida aprovada recentment: el que s’anomena “úter de lloguer” i l’elecció del sexe dels fills. En ambdós casos la divisió d’opinions és bastant significativa, com va expressar José C. Alberto Bethencourt, membre de la Comissió Nacional de Reproducció Assistida. Divisió semblant a la produïda a la mateixa Comissió durant la gestació del text legal i reflex de la diversitat d’opinions de la mateixa societat respecte a ambdós temes. Sobre la legalització dels úters de lloguer, un 38,46% s’hi oposa, un 32,31% n’és favorable sempre i quan la Comissió Nacional autoritzi prèviament el cas concret, i un 29,23% n’està totalment a favor. Respecte a l’elecció del sexe dels fills, un 38,46% n’és contrari, un 37,77% n’està totalment a favor, i un 26,15% només ho permetria en els casos de parelles amb 2 o més fills del mateix sexe.

Finalment, la consulta ha servit també per conèixer l’opinió dels experts respecte a la conveniència de consensuar una compensació econòmica per les donants d’ òvuls igual a tota Espanya. Els caps de servei reunits a CIMA van estimar que calia fer-ho, però en el marc de cada comunitat autònoma, de manera que els centres de cada una d’elles oferissin la mateixa compensació. Un 77,85% dels consultats considera adequat establir-la al voltant dels 900 euros en concepte de compensació per les molèsties i els desplaçaments.

Els resultats d’aquesta enquesta entre els experts en Reproducció Assistida s’han comunicat a la Societat Espanyola de Fertilitat a fi i efecte d’ informar sobre el que pensen els professionals, que no dubten a valorar molt positivament la nova Llei, una de les més avançades del món, i que col·loca els centres i professionals espanyols com a referents a nivell mundial.

Resultats de l’enquesta realitzada a caps de servei d’esterilitat de centres espanyols: Consultar resultats.

curso profesionales

Temes tractats a la Reunió

Els temes que es van tractar a la I Reunió d’experts van ser els següents: