MALALTIES HEREDITÀRIES MONOGÈNIQUES

Definició

Les malalties hereditàries monogèniques són aquelles produïdes per alteracions en la seqüència d’ADN d’un sol gen.

Els gens són petits segments d’ADN. Estan disposats en ordre en els cromosomes, dins el nucli de les cèl·lules. Cada cèl·lula té 23 parells de cromosomes: dos d’ells, l’X i l’Y, són els cromosomes sexuals i determinen el sexe; la resta, s’anomenen autosòmics.

Tots els gens serveixen de patró per a la producció de diferents proteïnes i junts proporcionen la informació necessària per estructurar el cos i les seves funcions. Quan un d’ells és anormal pot produir una proteïna anormal o en quantitats anormals que alteri aquestes funcions.

No sempre els trets anormals heretats tenen conseqüències per a la salut. A vegades les conseqüències són mínimes, però també poden produir alteracions que portin a una disminució important en la qualitat de vida. Les malalties hereditàries afecten l’ 1-2% de la població general.

Com es transmeten?

Hi ha diferents patrons d’herència d’un sol gen:

 • Autosòmic dominant: la persona només necessita rebre el gen defectuós d’un dels pares per heretar la malaltia. En aquests casos les anomalies generalment apareixen en cada generació i cada nen afectat té un pare igualment afectat. Les persones no afectades no transmeten la malaltia. Quan un dels pares està afectat, el fill té un 50% de probabilitats d’heretar la malaltia. A més, homes i dones tenen la mateixa probabilitat de patir-la. Exemple: Neurofibromatosi tipus 1.
 • Autosòmica recessiva: només els individus que heretin les dues còpies del gen afectat (la materna i la paterna) heretaran la malaltia. Els individus amb un sol gen afectat seran portadors de la malaltia, però no l’expressaran. Exemple: Fibrosi quística.
 • Dominant lligada al cromosoma X: els caràcters dominants lligats al cromosoma X són poc freqüents. Es manifesten en les dones que tenen una mutació en una de les dues còpies del gen en el cromosoma X i en els homes que presenten el gen mutat en l’únic cromosoma X que tenen. Tant els fills com les filles d’una mare afectada tenen un 50% de probabilitats d’estar afectats, tot i que la manifestació de la malaltia és generalment més lleu en dones que en homes. Els homes afectats només transmeten la malaltia a les seves filles; els seus fills seran sans. Exemple: Raquitisme hipofosfatémico.
 • Recessiu lligat al cromosoma X: en aquests casos, encara que la dona sigui portadora d’un gen anòmal, no patirà la malaltia perquè el cromosoma X normal compensarà l’anomalia. En canvi, qualsevol home que rebi el cromosoma X anòmal patirà la malaltia. Cada fill home nascut d’una dona portadora d’una malaltia recessiva lligada al cromosoma X té un 50% de probabilitats d’heretar el gen defectuós i per tant de desenvolupar la malaltia. Cadascuna de les filles tindrà un 50% de probabilitats d’heretar el gen defectuós i ser portadora de la malaltia. Les portadores generalment no presenten símptomes de la malaltia, però poden tenir un fill afectat. Un home afectat per una malaltia lligada al cromosoma X no pot transmetre la malaltia als seus fills homes, perquè els aporta el cromosoma Y, però el transmetrà a totes les seves filles, que sí seran portadores. Exemple: Hemofília
 • Herència lligada al cromosoma Y: només els homes patiran una malaltia lligada al cromosoma Y. Per tant, un home afectat transmetrà la malaltia a tots els seus fills, però a cap de les seves filles. Aquest tipus d’herència és molt poc freqüent.

Quines són les malalties hereditàries més comuns?

 • Fibrosi quística
 • Α i β-talassèmia
 • Síndrome de X fràgil
 • Hemofília A
 • Atròfia Muscular Espinal
 • Anèmia falciforme
 • Neurofibromatosi Tipus 1 (NF1)
 • Malaltia de Huntington
 • Poliquistosi renal autosòmica recessiva
 • Distròfia Miotònica Tipus 1 (de Steinert)
 • Distròfia muscular de Duchenne / Becker
 • Síndrome de Marfan

Opcions reproductives: Diagnòstic Genètic Preimplantacional

Les parelles portadores d’alguna malaltia hereditària monofònica tenen un risc elevat de transmetre aquesta condició als seus descendents i per tant tenen poques opcions reproductives. Fins ara podien optar per l’adopció, per un tractament de FIV amb donants d’esperma o oòcits, o concebre un fill amb la malaltia i optar per un avortament terapèutic. El Diagnòstic Genètic Preimplantacional ofereix la possibilitat de tenir un fill sense transmetre-li la malaltia genètica.

En què consisteix el Diagnòstic Genètic Preimplantacional?

Tot i que els individus portadors de malalties hereditàries monogèniques no presenten necessàriament problemes d’esterilitat, cal realitzar tècniques de Fecundació in vitro per poder analitzar els embrions i seleccionar els que estiguin sans per a la seva transferència a l’úter.

El Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP) és un mètode de diagnòstic que es realitza en l’embrió abans de la seva implantació a l’úter. En les parelles amb risc de transmetre una malaltia hereditària monogènica, el DGP informa sobre l’estat de cada un dels embrions concebuts, i permet que únicament els sans siguin transferits a l’úter matern. La tècnica del DGP és el resultat de la combinació d’una fecundació in vitro i l’anàlisi genètica.

Quins passos cal seguir?

Un genetista ha de valorar els informes de la parella. És important aportar totes les proves diagnòstiques que es tinguin: informe genètic complet, detallant malaltia i mutació, història familiar, etc.

Posteriorment es realitza un estudi d’informativitat. Per a això és necessària una mostra de sang dels membres de la parella (i, en alguns casos, d’algun altre familiar portador o afectat d’aquesta malaltia), acompanyada dels informes genètics corresponents. Aquesta prova és un estudi genètic personalitzat per a cada parella on es posa a punt la tècnica que després es farà servir en els embrions i es determina si és factible la realització del DGP. L’estudi d’informativitat té una durada aproximada de 2-3 mesos. Un cop aprovat l’estudi, la pacient ja pot començar el tractament d’estimulació per a la fecundació in vitro.

Ets portador d’una malaltia hereditària i desitges un nadó sa?

Pots contactar amb nosaltres; aclarirem els teus dubtes i t’informarem de tot el procés.

« Back to Glossary Index